Honlapunkon sütiket használunk, hogy teljes körű szolgáltatást nyújtsunk látogatóinknak. - Bővebben - Bezárás

Adatvédelmi és cookie irányelv

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

a www.gumiapp.hu domain név alatt működő webáruház vonatkozásában

A jelen tájékoztató célja

A tájékoztató célja, hogy meghatározza azokat a szabályokat és feltételeket, amelyek keretei között a www.gumiapp.hu domain név alatt működő, a Gumiapp Zrt. (a továbbiakban: „Gumiapp”) által üzemeltetett webáruházat (a továbbiakban: „Webáruház”) felkereső bármely személyre (a továbbiakban: „Ügyfél”) vonatkozó információkat kezelik, valamint, hogy tájékoztassa az Ügyfeleket az ilyen adatkezelés részleteiről.

A Webáruház működtetése során az Ügyfél 3. pontban részletezett személyes adatainak kezelésére kerül sor a jelen tájékoztató 4. pontjában meghatározott célokból. Ennek során elsődleges szempont a személyes adatok védelme és a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés, ideértve különösen az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 Rendeletét (Általános Adatvédelmi Rendelet; a továbbiakban: „GDPR”).

A jelen dokumentum szabályozza az Ügyfelek személyes adatainak kezelését a Webáruház használatával és az ott kezdeményezett vásárlások lebonyolításával összefüggésben.

Ki az adatkezelő a Webáruház vonatkozásában?

A Webáruház üzemeltetését a Gumiapp az Abroncs Kereskedőház Kft. (a továbbiakban: „AKH”) megbízásából, közvetítőként végzi, és a Webáruházban az Ügyfelekkel kötött szerződések az Ügyfelek és az AKH között jönnek létre. Ebből adódóan a Webáruház működtetésével és annak segítségével megkötött szerződések teljesítésével kapcsolatosan közös adatkezelés történik.

A jelen tájékoztató alapján kezelt személyes adatok vonatkozásában az adatkezelők a következők:

név:

Gumiapp Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely:

1133 Budapest, Esztergomi út 2. 2/4.

cégjegyzékszám:

01-10-140252

adószám:

26706249-2-41

telefonszám:

+36 20 419 0062

Weboldal:

www.gumiapp.hu

e-mail cím:

info@gumiapp.hunév:

Abroncs Kereskedőház Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely:

1119 Budapest, Fehérvári út 71-73.

cégjegyzékszám:

01-09-462214

adószám:

12062852-2-44

telefonszám:

+36 1 371 3333

Weboldal:

www.akh.hu

e-mail cím:

info@akh.hu


A Gumiapp és az AKH nem jelölt ki adatvédelmi tisztviselőt, mivel működése kapcsán erre nem köteles.

A Gumiapp és az AKH között a GDPR szerinti kötelezettségek teljesítéséért fennálló, különösen az érintett jogainak gyakorlásával és az adatkezelésre vonatkozó információk érintettek részére történő rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos feladataikkal összefüggő felelősségük megoszlását egy erre vonatkozó megállapodásban szabályozták.

A megállapodás lényege az alábbiakban foglalható össze:

a Gumiapp feladatai és felelőssége:

az érintettek tájékoztatása, különösen a személyes adatok kezelésével kapcsolatos információk rendelkezésére bocsátásával;

adatok gyűjtése a Webáruház működtetése során;

adatok továbbítása az AKH felé a megrendelések teljesítésével összefüggésben;

érintetti hozzájárulások kezelése, ahol az adatkezelés ezen alapul;

az AKH támogatása az érintetti jogok gyakorlásával összefüggésben.

az AKH feladatai és felelőssége:

adatok kezelése a Webáruházban leadott megrendelésekkel kapcsolatosan;

érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos feladatok, megkeresések fogadása és feldolgozása.

Milyen adatokat gyűjtünk a Webáruház használata kapcsán?

A Gumiapp és az AKH a Webáruház használata kapcsán a következő, Ügyfelekre vonatkozó adatokat gyűjti és kezeli (ezeknek a személyes adatoknak a megadása az AKH és az Ügyfél közötti szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez, valamint az AKH jogszabályi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges – amennyiben az Ügyfél nem adja meg ezeket az adatokat, az AKH nem tudja kiszállítani a megvásárolt termékeket az Ügyfél részére):

felhasználónév;

e-mail cím;

teljes név;

szállítási cím;

számlázási cím (amennyiben eltérő);

megvásárolt termékek;

vásárlás napja/időpontja;

szállítás napja/időpontja;

fizetés módja;

kupon kód;

A Gumiapp, illetve az AKH időről időre bizonyos promóciókat szervezhet a Webáruházban vásárolt termékekkel összefüggésben, melyek keretében pl. meghatározott termékeket vásárló Ügyfelek ajándékra válhatnak jogosulttá, ha a promóció aloldalán regisztrálnak és a vásárlást igazoló számlát a Gumiapp, illetve az AKH erre a célra létrehozott e-mail címére elküldik. Az ilyen promóciókban való részvétel önkéntes, és az abban részt vevő Ügyfelek a regisztrációval hozzájárulnak az alábbi adataik AKH általi, a promóció céljára történő kezeléséhez (ha az ilyen promóciók keretén belül a Gumiapp, illetve az AKH az alábbiaktól eltérő vagy azokon túl további személyes adatokat kezel, erről a promóció aloldalán a regisztrációt megelőzően tájékoztatja az Ügyfeleket):

e-mail cím;

teljes név;

megvásárolt termékek;

vásárlás napja/időpontja;

vásárlást igazoló számla másolata és az azon szereplő adatok.

Mi az adatkezelés célja?

A Webáruház használatával összefüggésben a Gumiapp és az AKH az Ügyfelek adatait az alábbi célokból kezelheti:

A Webáruházban kínált termékekre vonatkozó adásvételi szerződések előkészítése és teljesítése;

Közvetlen üzletszerzési célokból, így különösen elektronikus hírlevelek küldése céljából (akár a Gumiapp, akár az AKH részéről) azon Ügyfelek részére, akik az ilyen adatkezelési tevékenységhez hozzájárultak;

Időszakos promóciók esetén az adott promóció lebonyolítása, az esetleges ajándékok, jutalmak eljuttatása azokhoz, akik erre a promóciós szabályzat alapján jogosultak.

Mi az adatkezelés jogalapja?

Az Ügyfél személyes adatai jelen tájékoztató szerinti kezelésének jogalapja:

A fenti 4. pont első alpontja vonatkozásában: az a tény, hogy az adatkezelés (i) az Ügyfél és az AKH közötti adásvételi szerződés teljesítéséhez, valamint a GDPR 6. cikk (1) b) bekezdése szerinti, a szerződés megkötését megelőzően az Ügyfél kérésére történő lépések megtételéhez, és (ii) a Gumiapp és az AKH vonatkozásában fennálló jogszabályi kötelezettségeknek (így különösen számviteli, adózási és fogyasztóvédelmi előírásoknak) történő megfelelés céljából szükséges;

A fenti 4. pont második és harmadik alpontjai vonatkozásában: az Ügyfél GDPR 6. cikk (1) a) bekezdése szerinti tájékoztatáson alapuló hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) és (2) bekezdései;

A fenti 4. pont utolsó alpontja vonatkozásában: az a tény, hogy az adatkezelés a promóció lebonyolításához (szerződés, illetve díjkitűzés teljesítése érdekében) szükséges a GDPR 6. cikk (1) b) bekezdése szerint.

Ki férhet hozzá a Webáruház vonatkozásában kezelt adatokhoz?

A jelen tájékoztató alapján az AKH által kezelt személyes adatokhoz a Gumiapp-nál és az AKH-nál az alábbi személyek férhetnek hozzá (a mindenkori módosítások szerint):

Gumiapp:

üzemeltetési részleg

marketing részleg

AKH:

üzemeltetési részleg

értékesítési részleg

IT részleg

marketing részleg

A jelen tájékoztató alapján kezelt személyes adatokat a Gumiapp és az AKH nem továbbítja semmilyen harmadik fél adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére, kivéve (i) Sigmanet Kft., (ii) a Webáruházban vásárolt termékek Ügyfél részére történő kiszállítása céljából az AKH által időről időre igénybe vett logisztikai szolgáltatót, valamint (iii) az az esetet, amikor az Árukereső.hu a Gumiapp megbízása alapján adatfeldolgozási tevékenységet végez az Árukereső.hu Megbízható Bolt Programja működése kapcsán.

Milyen forrásból származnak a gyűjtött adatok?

A Gumiapp a jelen tájékoztató alapján közvetlenül az Ügyféltől gyűjti a személyes adatokat. Az AKH a Webáruház működése során a megrendelések teljesítéséhez szükséges adatokat a Gumiapp-tól a Webáruház informatikai rendszerein keresztül kapja meg.

Mennyi ideig kezelik az Ügyfelek személyes adatait?

A Gumiapp és az AKH az Ügyfelek személyes adatait a Webáruház weboldalán történt regisztrációjuk időpontjától kezdődően a vonatkozó polgári jogi előírásokban (rendszerint 5 év), adójogszabályokban (rendszerint 6 év) és számviteli jogszabályokban (rendszerint 8 év), valamint fogyasztóvédelmi előírásokban meghatározott elévülési idő lejártáig kezelheti, de legfeljebb a fenti 4. pontban meghatározott adatkezelési célokból szükséges ideig. A fenti időtartamok lejártát megelőzően az Ügyfél az alábbi 9. pontban foglaltak szerint kérheti személyes adatainak törlését. Továbbá az Ügyfél, korlátozás és indokolás, valamint anélkül, hogy ennek kapcsán bármilyen költség merülne fel, akár a Gumiapp-nál, akár az AKH-nál bármikor jelezheti, hogy a továbbiakban nem járul hozzá adatainak közvetlen üzletszerzés céljából történő kezeléséhez. Ilyen esetben az Ügyfél személyes adatai a továbbiakban a fenti célra nem használhatók fel.

Milyen intézkedéseket tesz a Gumiapp és az AKH az adatok biztonságának védelme érdekében?

Az adatbiztonság fenntartása azt jelenti, hogy garantálják a személyes adatok bizalmas jellegét, sértetlenségét és elérhetőségét (az engedélyezett célokra). A bizalmas jelleg azt jelenti, hogy az adatokhoz csak azok férhetnek hozzá, akik jogosultak azokat felhasználni. A sértetlenség azt jelenti, hogy az adatoknak pontosnak és az adatkezelés céljára megfelelőnek kell lenniük. Az elérhetőség azt jelenti, hogy az arra felhatalmazott felhasználóknak képesnek kell lenniük arra, hogy hozzáférjenek az adatokhoz, ha arra az engedélyezett cél érdekében szükségük van.

A fentieknek megfelelően mind a Gumiapp, mind az AKH biztosítja, hogy a személyes adatok jogtalan és illetéktelen kezelése ellen, továbbá a személyes adatok véletlen elvesztése vagy károsodásának elkerülése érdekében megfelelő intézkedéseket alkalmazzanak. Ezeket az elveket akként hajtják végre, hogy megfelelő hardveres és szoftveres biztonsági intézkedéseket alkalmaznak (ideértve a fizikai belépési és rendszer-hozzáférési ellenőrzést, zárakat, riasztókat, tűzfalakat stb.). A Gumiapp és az AKH megfelelő eljárásokat és technológiákat használ annak érdekében, hogy a személyes adatok védelmét az adatok gyűjtésétől azok törléséig biztosítsa. Az AKH az Ügyfél jelen tájékoztató alapján kezelt személyes adatait bizalmasan kezeli, és azokat nem közli semmilyen harmadik féllel, kivéve, ha az ilyen közlést jogszabály írja elő és/vagy azt az Ügyfél eseti alapon kifejezetten engedélyezi.

Milyen jogai és jogorvoslatai vannak az Ügyfeleknek személyes adataik Gumiapp, illetve AKH által történő kezelésével összefüggésben?

A személyes adatok Gumiapp, illetve AKH által a jelen tájékoztató alapján történő kezelésével összefüggésben az Ügyfél a következő jogokat gyakorolhatja:

Hozzáférési jog: Az Ügyfél visszajelzést kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az azok kezelésére vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon. Kérésre a Gumiapp, illetve az AKH rendelkezésre bocsátja az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát. Az Ügyfél által kért további másolatokért a Gumiapp, illetve az AKH az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Helyesbítéshez való jog: Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére a Gumiapp és az AKH indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az Ügyfél továbbá jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő kiegészítését.

Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére a Gumiapp és az AKH indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, és a Gumiapp és az AKH köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni. Azonban az Ügyfél nem kérheti személyes adatainak törlését, amennyiben az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, az alkalmazandó jog szerinti kötelezettség teljesítéséhez, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Adatkezelés korlátozásához való jog: Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére a Gumiapp és az AKH korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: (a) az Ügyfél vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Gumiapp és az AKH ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; (b) az adatkezelés jogellenes, és az Ügyfél ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; (c) a Gumiapp-nak és az AKH-nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Ügyfél igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Adathordozhatósághoz való jog: Az Ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Gumiapp és az AKH rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt a Gumiapp vagy az AKH akadályozná.

Tiltakozáshoz való jog: Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Ügyfél jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

A hozzájárulás visszavonásához való jog: Az Ügyfél bármikor jogosult visszavonni hozzájárulását ahhoz az adatkezeléshez, amelyhez hozzájárulása szükséges volt, kivéve azokat az eseteket, amelyekben az adatkezelés szükséges a jogi kötelezettségeknek való megfeleléshez vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Bármely megkeresését, ideértve a személyes adatokhoz történő hozzáférésre, azok helyesbítésére, törlésére, az adatkezelés korlátozására és/vagy az adatkezelés elleni tiltakozásra vonatkozó bármely kérelmet, az AKH fenti 2. pontban megjelölt elsődleges kapcsolattartójához kell címezni. A személyes adatok kezeléséhez kapcsolódó joggyakorlásra vonatkozó valamennyi jognyilatkozatot és kérelmet (i) elektronikusan, e-mail útján, vagy a Webáruház személyes profil részében található megfelelő beállítások módosításával, illetve (ii) írásban lehet megtenni. Esettől függően, a kérelemnek tartalmaznia kell az eset azonosításához szükséges valamennyi releváns tényt és körülményt. A megkereséseket és kérelmeket az AKH gondosan kivizsgálja, és rendszerint 15 napon belül megválaszolja.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsértés esetén az Ügyfél panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; web: http://naih.hu), vagy az Ügyfél szokásos tartózkodási helye, munkahelye, illetve az állítólagos jogsértés helye szerinti tagállam felügyeleti hatóságánál. Továbbá az Ügyfél eljárást indíthat a Gumiapp-pal, illetve az AKH-val szemben az illetékes bíróság (ideértve az Ügyfél lakhelye szerint illetékes törvényszéket), vagy az Ügyfél szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bíróságai előtt és hatékony bírósági jogorvoslattal élhet.

Minden esetben javasolt, hogy az Ügyfél mielőtt a hatósághoz fordulna, panaszát vagy kérelmét először az AKH-hoz továbbítsa, hogy az esetleges problémát orvosolni lehessen.

Vegyes rendelkezések

A jelen tájékoztató 2019. április 11. napjától visszavonásáig vagy módosításáig hatályos. Az adatkezelők kötelesek a jelen tájékoztatót rendszeresen felülvizsgálni és adott esetben a megváltozott körülményeknek megfelelően módosítani.

Tájékoztató a sütikről

Honlapunk használatával kapcsolatos szokásairól sütik (cookie-k) révén is gyűjthetünk adatokat. A sütik kis adatcsomagok, amelyeket a felhasználó számítógépén, telefonján vagy táblagépén helyezünk el, és amelyek lehetővé teszik a felhasználó számára a könnyebb kommunikációt és interakciót honlapunkkal. Ezen kívül tájékoztatnak bennünket a látogatók honlap használatával kapcsolatos szokásairól. Honlapunk sütiket használ annak érdekében, hogy Ön számára maximális böngészési élményt biztosíthassunk, valamint fejleszthessük a honlap működését és funkcionalitását. Az sütikezelési tájékoztatónk további szakasza világos és érthető információt közöl az általunk használt sütik céljairól.

A sütik jóváhagyása

Számítógépén, telefonján vagy táblagépén kizárólag az Ön jóváhagyását követően helyezünk el sütiket. Amennyiben a sütikre vonatkozó előugró ablak megjelenése után tovább böngészi a honlapunkat – ezen sütikezelési tájékoztató oldalunk felkeresését kivéve –, hozzájárul a sütik elhelyezéséhez a számítógépén, telefonján vagy táblagépén a jelen szabályzatban leírt módon és célokra. Amennyiben nem szeretné a honlapunkhoz kapcsolt sütik elhelyezését számítógépén, telefonján vagy táblagépén, ne használja a honlapunkat. Abban az esetben is, ha kezdetben hozzájárul a sütijeink használatához, bármikor dönthet úgy, hogy letiltja és törli a sütiket az internetes böngészője beállításaiban. Azonban felhívjuk a figyelmét, hogy a sütik használata nélkül nem fog tudni hozzáférni sok olyan funkcióhoz, amely megkönnyíti a böngészés élményét, illetve előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatásaink nem működnek megfelelően.

A sütik beállításainak kezelése

A sütikre vonatkozó beállításait módosíthatja a böngészőjén keresztül. Például letilthatja a sütik használatát úgy, hogy böngészőjében aktiválja azt a beállítást, amely lehetővé teszi, hogy visszautasítsa az összes, vagy bizonyos sütik elhelyezését. Ezek a beállítások rendszerint a böngészője „beállítások” vagy „preferenciák” menüjében érhetők el. A következő hivatkozások hasznosak lehetnek ebből a szempontból:

Chrome

Firefox

Internet Explorer: látogassa meg a http://support.microsoft.com oldalt, és a keresőbe írja be a „sütik” szót

Safari: látogassa meg a http://www.apple.com/support/ oldalt, és a keresőbe írja be a „cookies” (sütik) szót

A sütik típusai

A sütik lehetnek a munkafolyamat idején érvényes, vagy állandó sütik és megkülönböztetjük az első féltől, illetve a harmadik féltől származó sütiket. Az alábbiakban elmagyarázzuk, mit is jelentenek ezek a kifejezések, hogy jobban megérthesse az általunk használt sütiket, illetve azt, hogy miért használjuk őket.

A böngészési munkamenet idején érvényes sütik

A böngészési munkamenet idején érvényes sütik lehetővé teszik, hogy egy honlapra tett látogatása során Ön felismerhető legyen és így bármely oldalváltoztatást, vagy kiválasztást a böngésző megjegyezhessen oldalról oldalra. Ezek a sütik lehetővé teszik, hogy egy honlap számos oldalán gyorsan és könnyedén haladhasson végig anélkül, hogy minden egyes meglátogatott oldalon azonosítania kellene magát, vagy folyamatokat kellene ismételnie. A böngészési munkamenet idején érvényes sütik ideiglenesek és lejárnak, amint bezárja a böngészőjét, vagy amikor kilép a honlapról.

Állandó sütik

Az állandó sütik olyan sütik, amelyek egy adott ideig „állandóak” maradnak a számítógépén, miután lejárt a böngészési folyamat, ezért lehetővé teszik a felhasználók preferenciáinak vagy műveleteinek a felidézését a honlapra tett későbbi látogatás során is.

Az online szolgáltatás sütijei

Az online szolgáltatás sütijeit az Sigmanet Kft. szerverein tároljuk. A harmadik fél sütijei Harmadik féltől származó sütik nem az Sigmanet Kft. által üzemeltetett szervereken vannak tárolva. Ezeket a sütiket a számítógépe, telefonja, táblagépe is elmenti az oldal látogatása során. A Google Analytics fáljai az oldal monitorozásához szükségesek, valamint információszerzésre szolgálnak az oldal felhasználásának módjáról. Ezeket az információkat statisztikák készítésére és a portál további fejlesztésére használjuk. A Google Analytics fájljai az információkat anonim formában tárolják, úgy mint az oldalt látogatók száma, vagy a megtekintett oldalak. Ezek a fájlok a Google Analytics által kerülnek beállításra. További információ eléréséhez látogassa meg a következő oldalt: http://www.google.com/analytics

Bővebb információkért a sütikről, beleértve az elhelyezett sütik megtekintését, kezelését és törlését, látogassa meg a www.allaboutcookies.org oldalt. A Google Analytics által végzett követés minden oldalon történő letiltásához látogassa meg a http://tools.google.com/dlpage/gaoptout oldalt.

Budapest, 2019 április 6.